ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม Google Apps for Education
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:58  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2560 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,18:19  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสวนถาด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,11:06  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชื่ออาจารย์ : นางเขมิกา แสนศรีมน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,17:25  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,17:17  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกรีฑานำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด ชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายพชร รอดไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,16:53  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกรีฑาจังหวัดชัยภูมิและเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดชัยภูมิแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพชร รอดไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,15:30  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยคำประพันธ์ ชุดเมืองเทพสถิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,14:12  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,13:21  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,13:19  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..