ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C๔T – ๘)
ชื่ออาจารย์ : จุฑาวัชร คงเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,12:46  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Certificate แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษ_
ชื่ออาจารย์ : จุฑาวัชร คงเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,18:45  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)
ชื่ออาจารย์ : จุฑาวัชร คงเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,18:44  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม Google Apps for Education
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:58  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2560 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,18:19  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสวนถาด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,11:06  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,17:17  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกรีฑานำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด ชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายพชร รอดไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,16:53  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกรีฑาจังหวัดชัยภูมิและเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดชัยภูมิแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพชร รอดไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,15:30  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยคำประพันธ์ ชุดเมืองเทพสถิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,14:12  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..