ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรม Google Apps for Education
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,12:58  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2560 เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,18:19  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2563 โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : .
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,18:11  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 31 สิงหาคม 2561 รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมรางวัลยอดนักอ่าน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : .
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,18:10  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 18 สิงหาคม 2558 โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล เพชรน้ำเอกด้านการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : .
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,18:09  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสวนถาด ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,11:06  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชื่ออาจารย์ : นางเขมิกา แสนศรีมน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,17:25  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หน่วยการเรียนรู้ ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,17:17  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกรีฑานำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด ชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายพชร รอดไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,16:53  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกรีฑาจังหวัดชัยภูมิและเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดชัยภูมิแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายพชร รอดไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,15:30  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..