ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรวัลย์ แทนทรัพย์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แต่งทรัพย์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ วชิรพานิชย์กุล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาล สวัสดิ์นที
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ผลดิลก
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร แซ่เล้า
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอเนก ปะตาทานัง
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ ทองชำนาญ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูกล เถือกเถาว์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ วายโศกา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล สุริโย
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการสนธยา สุมโน
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธร ฐาวะโร
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร ชัยวิเชียร
ตำแหน่ง :