ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปวีณา จันทร์คำวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัลลิกา วิชาผา
ครู คศ.2

นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวเขมิกา ยินขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง
ครู คศ.1

นางสาวฐิตารีย์ มะลาศรี
พนักงานราชการ

นางสาวลลิตา พันธ์ศรี
พนักงานราชการ