ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัลลิกา วิชาผา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเขมิกา ยินขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวดวงสุดา นาเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา พันธ์ศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเมธาวี กุศลมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1