ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปวีณา จันทร์คำวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัลลิกา วิชาผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวณดาภา ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเขมิกา ยินขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวนินรดา ทัดเที่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวฐิตารีย์ มะลาศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวลลิตา พันธ์ศรี
พนักงานราชการ