ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายคุณากร อุเทนสุต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4