ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุมาพร ศรีสารคาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ครู คศ.3

นายนิคม บัวสิม
ครู คศ.1

นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ครูผู้ช่วย

นายคุณากร อุเทนสุต
พนักงานราชการ

นางสุภญา สุพล
พนักงานราชการ