ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายคุณากร อุเทนสุต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4