ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุมาพร ศรีสารคาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิคม บัวสิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ครูผู้ช่วย

นายคุณากร อุเทนสุต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุภญา สุพล
พนักงานราชการ