ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว
ครู คศ.3

นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ
ครูผู้ช่วย

นายคุณากร อุเทนสุต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2