ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉกาจ ภูถมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายประวัติ ปรือทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาพร เพชรสาย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ