ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉกาจ ภูถมทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประวัติ ปรือทอง
ครู คศ.1