ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉกาจ ภูถมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประวัติ ปรือทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2