ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพชร รอดไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายณัฐพงษ์ กาบคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4