ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพชร รอดไธสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมย์
ครู คศ.3

นายณัฐพงศ์ กาบคำ
ครูผู้ช่วย