ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดุจดาว พงศ์สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายอุทิศ หนูเสน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทกานต์ จอกสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นายภูวนัย หลงพวง
ครูผู้ช่วย