ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดุจดาว พงศ์สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอุทิศ หนูเสน
ครู คศ.1

นางนันทกานต์ ปัญญาบุญ
ครูผู้ช่วย

นายภวพล หลงพวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2