ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุทิศ หนูเสน
ครู คศ.1

นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดุจดาว พงศ์สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางนันทกานต์ ปัญญาบุญ
ครู

นายภวพล หลงพวง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5