ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร พร้าเพียง
ครู คศ.3

นางมณีรัตน์ จิตปรีดา
ครู คศ.3

นายธีระวัฒน์ จันทนาม
ครู คศ.1

นางสุกัญญา โพชะกะ
ครู คศ.1

นางสาวศรัญญา มหาอ้น
ครู คศ.1

นายวันชัย พุแค
ครู คศ.2

นางสาวอำพร วิชาชัย
ครู คศ.1

นายบุศมาศ พงษ์สระพัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวฤทัยรัตน์ บัวะิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางละลิตา กิจสอ
ครูอัตราจ้าง