ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาพร พร้าเพรียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอุมาพร ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางมณีรัตน์ จิตปรีดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุกัญญา โพชะกะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศรัญญา มหาอ้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวันชัย พุแค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธีระวัฒน์ จันทนาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนิคม บัวสิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวบุศมาศ พงษ์สระพัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางละลิตา กิจสอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5