ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุมาพร ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางสุภาพร พร้าเพียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางมณีรัตน์ จิตปรีดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุกัญญา โพชะกะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศรัญญา มหาอ้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวันชัย พุแค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธีระวัฒน์ จันทนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนิคม บัวสิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวบุศมาศ พงษ์สระพัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางละลิตา กิจสอ
ครูอัตราจ้าง