ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเฉลิมเกียรติ เมืองงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุมาพร ศรีสารคาม
ครู คศ.3

นางสุภาพร พร้าเพียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางมณีรัตน์ จิตปรีดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธีระวัฒน์ จันทนาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุกัญญา โพชะกะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศรัญญา มหาอ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายวันชัย พุแค
ครู คศ.2

นางสาวอำพร วิชาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายนิคม บัวสิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายบุศมาศ พงษ์สระพัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวฤทัยรัตน์ บัวะิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางละลิตา กิจสอ
ครูอัตราจ้าง