ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนกร วรรณชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

ว่าที่ร.ต.หญิงพรทิพย์ ต่อพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทรรศนียา สมณา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายคมสัน มณีศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกรรณิกา ลิกัลตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุภาพร เขียนเขว้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวัฒนนท์ วรรณประเขา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3