ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร.ต.หญิงพรทิพย์ ต่อพล
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล
ครู คศ.2

นายธนากร วรรณชัย
ครู คศ.2

นางสาวทรรศนียา สมณา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ พิมทอง
ครูผู้ช่วย

นายคมสัน มณีศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิกา ลิกัลตา
ครูผู้ช่วย