ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิดา จันทรประทักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนากร วรรณชัย
ครู คศ.3

ว่าที่ร.ต.หญิงพรทิพย์ ต่อพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวทรรศนียา สมณา
ครู คศ.1

นายคมสัน มณีศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิกา ลิกัลตา
ครูผู้ช่วย