ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนวพร ทูลขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรไพลิน ภักดีศิริ
พนักงานราชการ

นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2