ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวนวพร ทูลขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรไพลิน ภูมิโคกรักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาววิจิตตรา หล้าอยู่
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2