ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละม้าย หาญอาสา
ครู คศ.2

นางสาวนวพร ทูลขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวธาราริน บินขุนทด
พนักงานราชการ