ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละม้าย หาญอาสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนวพร ทูลขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวธาราริน บินขุนทด
พนักงานราชการ