ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าง
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   
ตามประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  ลงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐  บัดนี้การสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว               จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

อ่านประกาศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,16:19   อ่าน 51 ครั้ง