ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึก

 ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

   เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

      ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒

    .......................................................................

          โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   ๑.๑  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่    หรือเทียบเท่า  (สำหรับนักเรียนที่มี

                            ความประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑)

                   ๑.๒  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    หรือเทียบเท่า  (สำหรับนักเรียนที่มีความ

                            ประสงค์เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔)

 

          ๒.  จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

                   ๒.๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน  ๑๖๐  คน

                   ๒.๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน  ๑๒๐  คน

 

          ๓.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร  สอบ  และรายงานตัว

                   ๓.๑  รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๖ และ  ๒๗  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.   

                            ถึง  ๑๖.๓๐ น.    (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

                            www.thepsathitwittaya.ac.th/  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป)

                   ๓.๒  สถานที่รับสมัคร  ห้องประชุมอรุณรุ่ง  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

                    ๓.๓  สอบคัดเลือกวันที่  ๒๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                   ๓.๔  ประกาศผลสอบ  และรายงานตัววันที่    เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒    หอประชุม             โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

                   ๓.๕  มอบตัว  วันที่    เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

 

๔.  หลักฐาน/เอกสารการสมัคร

                   ๔.๑  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

                           (ให้นำฉบับจริงมาด้วย)

                   ๔.๒  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  มารดา

                           (ให้นำฉบับจริงมาด้วย)

                   ๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองกรณีที่ผู้ปกครอง

                            ไม่ใช่บิดา  มารดา  (ให้นำฉบับจริงมาด้วย)                                                                                                                                

                   ๔.๔  สำเนาสูติบัตรของนักเรียน  กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ ๔.๑ ๔.๓ (ให้นำฉบับจริงมาด้วย)
 

๔.๕  สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้นำหลักฐานการจบการศึกษา

       ประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (ให้นำฉบับจริงมาพร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ)
 

                           สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ให้นำหลักฐานการจบการศึกษา

                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า (ให้นำฉบับจริงมาพร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ)

๔.๖  ใบรายงานผลคะแนนสอบ  O – NET  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
          ๔.๗  รูปถ่าย  ๑.๕  นิ้ว  หรือ   นิ้ว  จำนวน   รูป  (แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม)

                            ถ่ายไว้ไม่เกิน   เดือน    

 

          ๕.  รายละเอียดอื่น ๆ

                   ติดต่อสอบถามได้ที่  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  เลขที่  ๑๒๗  หมู่    ถนนสุรนารายณ์  ตำบลวะตะแบก 

อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๒๓๐   โทรศัพท์  ๐๔๔-๘๕๗๑๐๘   โทรสาร  ๐๔๔-๘๕๗๑๐๘ 

 

          ประกาศ    วันที่ ๑๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

                  

                                                            

 

 

                

                                                                         (นายอมร  ชัยวิเชียร)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

 

 

 

 

 

หลักฐาน/เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  ประจำปีการศึกษา  2562

.......................................................................

         

          หลักฐาน/เอกสารการสมัคร

1.      สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

2.      สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  มารดา

3.      สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองกรณี

ที่ผู้ปกครองไม่ใช่บิดา  มารดา                                                                                                                                           

4.      สำเนาสูติบัตรของนักเรียน  กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 1 3

5.      หลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่  6  หรือเทียบเท่า

สำหรับนักเรียน
ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

(ให้นำฉบับจริงมาพร้อมสำเนา
ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ) 

หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
หรือเทียบเท่า 

สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

(ให้นำฉบับจริงมาพร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ)

6.   ใบรายงานผลคะแนนสอบ  O – NET  ประจำปีการศึกษา  2561
               7   รูปถ่าย  1.5  นิ้ว  หรือ  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  
                   
(แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนเดิม)  ถ่ายไว้ไม่เกิน  3  เดือน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 1156 ครั้ง