ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2562
วันที่ 17,20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น.โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้จัดกิจกรรม รับมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภายใต้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพ ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ 94 คน จำนวนเงิน 500 บาท /คน โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขประจำปีการศึกษา 2562 จะต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของภาคเรียนนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับเงินอุดหนุนในภาคเรียนถัดไปด้วย

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,11:21   อ่าน 600 ครั้ง