ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การดำเนินการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการนิเทศโรงเรียนเป็นฐาน ตามการแบ่งพื้นที่ เป็นสหวิทยาเขต/เครือข่าย/เขตคุณภาพ/กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการ ตามบริบทของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ที่ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักโรงเรียนโดยรอบด้านด้วยข้อมูลสารสนเทศของ บุคลากร คุณภาพผู้เรียนและ จุดเด่นที่เป็นแบบอย่างได้ตามประเด็น ๑) การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ๒) การอ่านออกเขียนได้ ๓) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ๔) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) ๕) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๖) การประกันคุณภาพการศึกษา ๗) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพิเศษ - โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล - โรงเรียนประชารัฐ ๘) การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,13:52   อ่าน 332 ครั้ง