ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 15.10-16.00 น. โรงเรียนเทพสถิต ได้ดำเนินการจัดสอบ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมือง ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนในสังคมอย่างปกติสุข โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้กำหนดขอบเขตของการประเมิน คือ ความสามารถในการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดี วรรณกรรม และบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,10:03   อ่าน 451 ครั้ง