ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 ได้จัดโครงการกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 10
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักธรรมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตที่ดีงามตามวิถีพอเพียง

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,17:23   อ่าน 200 ครั้ง