ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร. อมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำ
คณะครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธี การจัดการอบรม และคณะครูจากสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้จากคณะวิทยากรจากโรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,17:09   อ่าน 176 ครั้ง