ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา 2559-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 617.63 KB 9672
คำสั่งที่่271/2558เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน แก้ไข/เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 9635
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.72 KB 9690
แบบตราโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.05 KB 9595
คำสั่งที่ 154 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.93 KB 9634
คำสั่งที่ 153 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 9621
คำสั่งที่ 137 เรื่อง เวรยามกลางคืน และวันหยุดราชการ 9604
แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา สายงานสอน Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 9599
แบบฟอร็มคำร้องขอย้ายสถานศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.87 KB 9615
คำสั่งงานพิเศษนอกจากงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.33 KB 9695
ระเบียบการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.4 KB 12017
คำสั่งโรงเรียนเทพสถิตวิทยางานพิเศษนอกเหนืองานสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.49 KB 11884
เพลงมาร์ชโรงเรียนเทพสถิตวิทยา MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.21 MB 9719
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุกรณีมีการชำรุด Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 10217
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุกรณีไม่มีการชำรุด Word Document ขนาดไฟล์ 15.72 KB 9691
แบบรายงานโครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 9751
ตัวอย่างการเขียน SAR Word Document ขนาดไฟล์ 231.5 KB 9826
แบบเอกสารหมายเลข5 Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 9731
คู่มือ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 9774
โปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมผู้เรียน(SDQ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 315 KB 9706
สิทธิ์พนักงานราชการว่าด้วยการลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.35 KB 9696
เกณฑ์การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 11030
แบบรายงานไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.84 KB 9765
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 9772
NR 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.66 KB 11309
รูปแบบSAR ปก ไฟล์ที่4_31052556 9772
รูปแบบSAR แบบSAR บุคคล ไฟล์ที่3_31052556 Word Document ขนาดไฟล์ 315 KB 9811
รูปแบบSAR บันทึกข้อความ ไฟล์ที่2_31052556 Word Document ขนาดไฟล์ 17.25 KB 9856
รูปแบบSAR คำนำสารบัญ ไฟล์ที่1_31052556 Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 9770
แบบปพ.ต่างๆ ลิ้งค์จาก สพป.ชัยภูมิเขต3 9730
แบบคำร้องขอย้ายประกอบครูคืนถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 9757
เอกสารครูคืนถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.52 KB 9854