ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมย์