ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ

       1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

       2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความไทยในด้านภาษา  การแต่งกาย  มารยาทการแสดงความเคารพ

           ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ดนตรี และกีฬา

       3. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับผู้เรียน

       4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนร่วมกันใช้ไฟฟ้า น้ำประปา

           และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

       5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตาม

           มาตรฐานวิชาชีพ

       6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

       1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

       2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ในความเป็นไทย

       3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

       4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันใช้ไฟฟ้า น้ำประปาและดำเนินชีวิต

           อย่างพอเพียง

       5. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

       6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา