ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30

คติพจน์

โยคาเว ชายเต ภูริแปลว่า ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ

 

ปรัชญา

ส่งเสริมการศึกษา  เพื่อพัฒนาชุมชน

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทดี  มีจิตอาสา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 595.23 KB