ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30

คติพจน์

โยคาเว ชายเต ภูริแปลว่า ความรู้เกิดจากการปฏิบัติ

 

ปรัชญา

ส่งเสริมการศึกษา  เพื่อพัฒนาชุมชน


 วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทดี  มีจิตอาสา