ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ภาพรวมของโรงเรียน  

(School  Profile)

 

                        โรงเรียนเทพสถิตวิทยาตั้งอยู่ที่เลขที่  127  หมู่ที่  2  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  49  ไร่  20  ตารางวา  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศ  จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่  28  มีนาคม  2520  ปัจจุบันจัดแผนชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  9  ห้อง  มัธยมศึกษาตอนปลาย  9  ห้อง  นักเรียนจำนวน  642  คน  ครู -  อาจารย์  จำนวน  27  คน  อัตราจ้าง  3  คน    ลูกจ้างประจำ  4  คน 

                                โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเทพสถิตวิทยาแบ่งออกเป็น  6  ฝ่าย ประกอบด้วย

1.             กลุ่มบริหารวิชาการ

2.             กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

3.             กลุ่มบริหารงานบุคคล

4.             กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนเทพสถิตวิทยาได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา  2545 

                                บุคลากรของโรงเรียน  ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  อบรมพัฒนาวิชาชีพครูและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้จากการเข้าประชุมสัมมนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และการจัดทำแผนการ     จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ทั้งบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองและ  บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ   การเรียนรู้

                                ปัจจุบันโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มีนักเรียนจำนวน  642  คน  ได้รับการอบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ พอใช้  มีความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับและยกย่องของสังคม

                                จากผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประสบความสำเร็จทางด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  โดยเฉพาะนักเรียนจะได้รับการยกระดับคุณภาพเต็มตาม   ศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัด       การเรียนการสอน ยังผลให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี  พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อตัวผู้เรียนและชุมชน