ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 พ.ย. 58 งานศิลปหัถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕
26 ต.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
23 ต.ค. 58 คณะครูร่วมพิธีวันปิยะมหาราช และประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
09 ต.ค. 58 คณะครูที่ปรึกษามอบผลการเรียนให้นักเรียน
02 ต.ค. 58 ถึง 06 ต.ค. 58 คณะครูกรอกคะแนนในระบบ SGS
28 ก.ย. 58 ถึง 01 ต.ค. 58 สอบปลายภาค ๑/๒๕๕๘
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 คณะครูส่งข้อสอบปลายภาค ๑/๒๕๕๘